korp


AVN


Нормативные документы

Документы:

ЖАМУнун 2020-жылга чейинки өнүгүү стратегиясы

Академиялык мобилдүүлүк жөнүндө ЖОБО

Окуу процессин окутуунун кредиттик технологиясы ЖОБО

Положение об организации летнего семестра

Правила внутренного распорядка ЖАГУ

Политика качества

 

Бакалаврдын бутуруучу квалификациялык иштерин жазуу жана коргоо боюнча жобо

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо

Жалал-Абад мамлекеттик университстинде билим берүүнүнун сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобо

ЖАМУнун билим беруунун сапатын башкаруу системасы

ЖАМУнун профессор-окутуучулук курамдын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндөгү жобо

ЖАМУнун студенттерииин билимин компьютерде тестирлөөе аркылуу текшерүү жөнүндөгү ЖОБО

ЖАМУнун студенттерин учурдагы жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө ЖОБО

Кундузгу окуу бөлүмдө окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү жобо

Окуу жүктөмдөрүн пландоо жана эсепке алуу боюнчаубакыт ченеми

Студенттерди модулдарга жана экзамендик сессияга киргизүү жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин ЖОБОсу

Студенттердин жетишүүсүн жана билим сапатын баалоочу модулдук-рейтинг системасынын ЖОБОсу

Университеттин атайын каражатынын эсебинен кошумча төлөм киргизүү үчүнЖАМУнун кызматкерлерин аттестациялоо жөнүндөгү ЖОБО

Факультетгин окуу-усулдук кенеши жөнүндөгү ЖОБО

 

Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы жонундогу жобо

Жалал-Абад мамлекеттик университетинде Ата Мекендин тарыхы дисциплинасы боюнча мамлекеттик аттестациялоо  жонундо жобо

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кенеши жонундо жобосу

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сапат боюнча кенеши жонундо жобосу

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун жана калыбына келтируунун тартиби жонундо жобосу

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультети жонундогу жобосу

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультетинин Окумуштуулар кенеши жонундо жобосу

Положение о внутренней аккредитации образовательных программ среднего и высшего профессионального образования ЖАГУ

Положение о рейтинге образовательных программ Жалал-Абадского государственного университета

Положение об учебно-методическом комплексе ЖАГУ

Студенттердин учурдагы жетишуусун жана аралык аттестациясын текшеруудо баалоо каражаттарынын фондун тузуунун тартиби

Университеттин окуу-усулдук кенешинин жобосу