Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


Нормативные документы

 1 - ЖАМУнун 2020-жылга чейинки өнүгүү стратегиясы 

 2 - Академиялык мобилдүүлүк жөнүндө ЖОБО 

 3 - Окуу процессин окутуунун кредиттик технологиясы ЖОБО 

 4 - Положение об организации летнего семестра 

 5 - Правила внутренного распорядка ЖАГУ 

 7 - Бакалаврдын бутуруучу квалификациялык иштерин жазуу жана коргоо боюнча жобо 

8 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо 

 9 - Жалал-Абад мамлекеттик университстинде билим берүүнүнун сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобо 

 10 - ЖАМУнун кафедралары жөнүндөгү ЖОБО 

 11 - ЖАМУнун профессор-окутуучулук курамдын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндөгү жобо 

 12 - ЖАМУнун студенттерииин билимин компьютерде тестирлөөе аркылуу текшерүү жөнүндөгү ЖОБО 

 13 - ЖАМУнун студенттерин учурдагы жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө ЖОБО 

 14 - Кундузгу окуу бөлүмдө окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү жобо 

 15 - Окуу жүктөмдөрүн пландоо жана эсепке алуу боюнчаубакыт ченеми 

 16 - Студенттерди модулдарга жана экзамендик сессияга киргизүү жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин ЖОБОсу 

 17 - Студенттердин жетишүүсүн жана билим сапатын баалоочу модулдук-рейтинг системасынын ЖОБОсу 

 18 - Факультетгин окуу-усулдук кенеши жөнүндөгү ЖОБО 

 19 - Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы жонундогу жобо 

 20 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинде Ата Мекендин тарыхы дисциплинасы боюнча мамлекеттик аттестациялоо  жонундо жобо 

 21 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кенеши жонундо жобосу 

 22 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сапат боюнча кенеши жонундо жобосу 

 23 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун жана калыбына келтируунун тартиби жонундо жобосу 

 24 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультети жонундогу жобосу 

 25 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультетинин Окумуштуулар кенеши жонундо жобосу 

 26 - Положение о внутренней аккредитации образовательных программ среднего и высшего профессионального образования ЖАГУ 

 27 - Положение о рейтинге образовательных программ Жалал-Абадского государственного университета 

 28 - Положение об учебно-методическом комплексе ЖАГУ 

 29 - Студенттердин учурдагы жетишуусун жана аралык аттестациясын текшеруудо баалоо каражаттарынын фондун тузуунун тартиби 

 30 - Университеттин окуу-усулдук кенешинин жобосу 

 31 - «AVN» Информациялык системасынын жобосу 

 32 - Сайттын жобосу 

 33 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жаштар комитетинин жобосу 

 34 - Маданий-эстетикалык борборунун жобосу 

 35 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Ден соолук спорттук борборунун жобосу 

 36 - Дисциплинанын силлабусу жонундогу жобо 

 37 - ЖАМУнун билим беруунун сапатын камсыздоо саясаты 

 38 - ЖАМУнун билим беруу программаларынын озун-озу баалоо жобо 

 39 - ЖАМУнун сапат менеджменти системасы 

 40 - Положение ЖАГУ о курсовой работе 

 41 - Положение ООП высшего и среднего профессионального образования ЖАГУ 

42 - ЖАМУнун кызматкерлерин аттестациялоо жөнүндөгү жобо 

43 - Положение о Лучшая студенческая группа 

44 - Положение о самостоятельной работе студентов ЖАГУ 

45 - Положение о профилактории при ЖАГУ 

46 - ЖАМУнун социалдык маселелер жана эмгек тартиби боюнча комиссия жонундогу жобо 

47 - ЖАМУнун студенттик окуу тайпаларынын кураторлору жонундо жобо 

48 - Положение о воспитательной работе ЖАГУ 

49 - Положение о медпункте ЖАГУ 

50 - ЖАМУнун профессордук-окутуучулук курамынын арасында откорулуучу “Мыкты профессор”, "Мыкты доцент", “Мыкты улук окутуучу”, “Мыкты окутуучу” аталышы боюнча конкурстун жобосу 

51 - Адистиктердин (ирофилдердин) окуу планындагы дисциплининалар боюнча жазылган мыкты окуу-усулдук эмгектер: окуу китеби, окуу куралы, окуу-усулдук колдонмо жана окуу-усулдук комплекс конкурсунун жобосу 

 52 - ЖАМУнун студенттеринин практикасы боюнча жобо 

 53 - Положение о порядке выбора и освоении элективных дисциплин 

 54 - Положение о студенческих общежитиях ЖАГУ 

 55 - ЖАМУнун иш кагаздарынын номеклатурасы 

 56 - ЖАМУнун окумуштуулар кенешинин регламенти

 57 - ЖАМУда видео сабактарды даярдоонун тартиби

 58 - Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу формасындагы студенттердин жетишүүсүн жана билимин баалоо жөнүндө ЖОБО

 59 - Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоонун, акысын төлөөнүн, сактоонун, берүүнүн жана эсепке алуунун тартиби жөнүндө жобо

 60 - Управление рисками и возможностями 

 61 - Об Административном совете при Ректоре Жалал-Абадского государственного университета, порядке и регламенте его работы 

 62 - ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете ЖАГУ 

 63 - Реестр рисков ЖАГУ 

 64 - Положение Жалал-Абадского государственного университета им Б.Осмонова "О руководителе образовательной программы" 

 65 - Аралыктан окутуудагы мыкты сабак конкурсу тууралуу жобо 

 66 - Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун кызматкерлерин сыйлоо жөнүндөгү жобо 

 67 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде уюштурулуп жаткан студенттердин аралыктан онлайн педагогикалык практика өтүүдөгү Мыкты санарип практикант” конкурсунун ЖОБОСУ 

 68 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кызматкерлери yчyн эмгекти коргоо боюнча киришyy

 69 - “Мыкты санарип практикант” конкурсунун ЖОБОСУ  

 70 - Өндүрүштүк практика жана карьера бөлүмүнүн жобосу 

 71 - Положение об использовании системы Антиплагиат.ВУЗ в Жалал-Абадском государственном университете имени Б.Осмонова 

 72 - ЭМГЕК РЫНОГУНДАГЫ СУРОО - ТАЛАПТАРДЫ ЖАНА СУНУШТАРДЫ ТАЛДООНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫ 

 73 - ЖАМУда “Кыргыз тили жана адабияты”, “Кыргызстандын тарыхы”, “Кыргызстандын географиясы” дисциплиналары боюнча дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБО 

 74 - ЖАМУнун кафедра башчысын шайлоо тартиби жөнүндө ЖОБО 

 75 - АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ АНЫКТОО, ЖОЮУ ЖАНА AVN МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАСЫНА КИРГИЗУУ ТАРТИБИ 

 76 - ЖАМУнун кесиптик орто окуу дайларынын (КООЖ) билим беруу кызматкерлеринин окуу жуктомдорун пландоо жана эсепке алуу боюнча убакыт ченеми