korp


AVN


Нормативные документы

 1 - ЖАМУнун 2020-жылга чейинки өнүгүү стратегиясы

 2 - Академиялык мобилдүүлүк жөнүндө ЖОБО

 3 - Окуу процессин окутуунун кредиттик технологиясы ЖОБО

 4 - Положение об организации летнего семестра

 5 - Правила внутренного распорядка ЖАГУ

 6 - Политика качества образования ЖАГУ

 7 - Бакалаврдын бутуруучу квалификациялык иштерин жазуу жана коргоо боюнча жобо

8 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо

 9 - Жалал-Абад мамлекеттик университстинде билим берүүнүнун сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобо

 10 - ЖАМУнун кафедралары жөнүндөгү ЖОБО

 11 - ЖАМУнун профессор-окутуучулук курамдын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндөгү жобо

 12 - ЖАМУнун студенттерииин билимин компьютерде тестирлөөе аркылуу текшерүү жөнүндөгү ЖОБО

 13 - ЖАМУнун студенттерин учурдагы жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө ЖОБО

 14 - Кундузгу окуу бөлүмдө окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү жобо

 15 - Окуу жүктөмдөрүн пландоо жана эсепке алуу боюнчаубакыт ченеми

 16 - Студенттерди модулдарга жана экзамендик сессияга киргизүү жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин ЖОБОсу

 17 - Студенттердин жетишүүсүн жана билим сапатын баалоочу модулдук-рейтинг системасынын ЖОБОсу

 18 - Факультетгин окуу-усулдук кенеши жөнүндөгү ЖОБО

 19 - Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы жонундогу жобо

 20 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинде Ата Мекендин тарыхы дисциплинасы боюнча мамлекеттик аттестациялоо  жонундо жобо

 21 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кенеши жонундо жобосу

 22 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сапат боюнча кенеши жонундо жобосу

 23 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун жана калыбына келтируунун тартиби жонундо жобосу

 24 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультети жонундогу жобосу

 25 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультетинин Окумуштуулар кенеши жонундо жобосу

 26 - Положение о внутренней аккредитации образовательных программ среднего и высшего профессионального образования ЖАГУ

 27 - Положение о рейтинге образовательных программ Жалал-Абадского государственного университета

 28 - Положение об учебно-методическом комплексе ЖАГУ

 29 - Студенттердин учурдагы жетишуусун жана аралык аттестациясын текшеруудо баалоо каражаттарынын фондун тузуунун тартиби

 30 - Университеттин окуу-усулдук кенешинин жобосу

 31 - «AVN» Информациялык системасынын жобосу

 32 - Сайттын жобосу

 33 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жаштар комитетинин жобосу

 34 - Маданий-эстетикалык борборунун жобосу

 35 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Ден соолук спорттук борборунун жобосу

 36 - Дисциплинанын силлабусу жонундогу жобо

 37 - ЖАМУнун билим беруунун сапатын камсыздоо саясаты

 38 - ЖАМУнун билим беруу программаларынын озун-озу баалоо жобо

 39 - ЖАМУнун сапат менеджменти системасы

 40 - Положение ЖАГУ о курсовой работе

 41 - Положение ООП высшего и среднего профессионального образования ЖАГУ

42 - ЖАМУнун кызматкерлерин аттестациялоо жөнүндөгү жобо

43 - Положение о Лучшая студенческая группа

44 - Положение о самостоятельной работе студентов ЖАГУ

45 - Положение о профилактории при ЖАГУ

46 - ЖАМУнун социалдык маселелер жана эмгек тартиби боюнча комиссия жонундогу жобо

47 - ЖАМУнун студенттик окуу тайпаларынын кураторлору жонундо жобо

48 - Положение о воспитательной работе ЖАГУ

49 - Положение о медпункте ЖАГУ

50 - ЖАМУнун профессордук-окутуучулук курамынын арасында откорулуучу “Мыкты профессор”, "Мыкты доцент", “Мыкты улук окутуучу”, “Мыкты окутуучу” аталышы боюнча конкурстун жобосу

51 - Адистиктердин (ирофилдердин) окуу планындагы дисциплининалар боюнча жазылган мыкты окуу-усулдук эмгектер: окуу китеби, окуу куралы, окуу-усулдук колдонмо жана окуу-усулдук комплекс конкурсунун жобосу

 52 - ЖАМУнун студенттеринин практикасы боюнча жобо