AVNПлан работы отдела

 1 - Лицензиялоо, аккредитациялоо жана билим беруунун сапаты белумунун 2022-2023-окуу жылы учун иш планы

 2 - ЖАМУнун 2022-2023-окуу жылына сапат боюнча кенешинин иш планы  

 3 - ЖАМУнун Сапат Кеңеши  

 4 - Сапат Кеңеши Факультет колледждер

 


 

 1 -  Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун сапат боюнча кеңешинин 2021-2022 окуу жылы үчүн иш планы  

 2 -  Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн 2021-2022 окуу жылы үчүн иш планы  

 3 -  Өзүн-өзүн баалоо боюнча (Магистратура жана бакалавриат)  

 4 -  Өзүн-өзүн баалоо боюнча (Дарылоо иши)  

 5 -  ЖАМУнун ББСБнүн стратегиялык планы (2017-2020-ж.ж.)  

 6 -  ББСБ 2019-2020 - окуу жылына иш планы  

 7 -  ББСБ 2018-2019 - окуу жылына иш планы  

 8 -  ББСБ 2017-2018 - окуу жылына иш планы  

 9 -  ББСБ 2016-2017 - окуу жылына иш планы  

 10 -  ББСБ 2015-2016 - окуу жылына иш планы  

 


 

 1. 2023-2024- окуу жылына иш пландарды бекитүү жөнүндө буйрук  

 2. 2023-2024 окуу жылы үчүн Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сапат боюнча кеңешинин иш планы  

 3. 2023-2024 окуу жылы үчүн Лицензиялоо, аккредитациялоо жана билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн иш планы  

 4. 2023-2024-окуу жылына Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сапат боюнча кеңешинин курамы  

 5. 2023-2024-окуу жылына Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетини