korp


AVN


Информация об отделе производственной практики ЖАГУ

“Өндүрүштүк практика” бөлүмү өзүнчө бөлүм болуп эсептелет жана өз ишмердүүлүгүн КРнын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, Жогорку окуу жайлары жөнүндөгү жобосунун, ЖАМУнун уставынын, азыркы жобонун негизинде жүргүзөт.

”Өндүрүштүк практика” бөлүмүнүн негизги максаты: ЖАМУда адистерди жогорку сапатта даярдап чыгаруу үчүн окуу пландарында каралган бардык практикаларды өз учурунда, жогорку деңгээлде уюштуруу, көзөмөлдөө жана жыйынтыгын чыгаруу.

 

1. Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн максаттары:

1.1. Практиканын бардык түрлөрүн тиешелүү программалардын жана окуу процессинин графиктеринин негизинде уюштурулушун камсыз кылуу, жүрүшүн  көзөмөлдөө.

1.2. Практикага бөлүнгөн сааттардын нормага жараша эсептелишин, бөлүштүрүлүшүн, толук жана туура аткарылышын, убагында эсепке алынышын системалуу түрдө текшерип туруу.

1.3. Практика жетекчилеринин туура тандалышын, функционалдык милдеттеринин так аткарылышын жана практикалардын сапатын жакшыртуу багытындагы иш аракеттерин көзөмөлдөө.

1.4.  Өндүрүштөн жана билим берүү мекемелеринен практика жетекчилерин тандоого, алар менен биргелешип иштөөгө, илимий-методикалык биргелешкен иштерди уюштурууга жана аларга өз убагында тиешелүү документтердин негизинде акы төлөп берүүгө жетекчилик кылуу.

1.5. Ишкана-мекемелер жана мектептер менен түзүлгөн келишимдерди көзөмөлдөө. 

1.6. Практикаларды уюштуруу боюнча тиешелүү жоболорду, көрсөтмөлөрдү, усулдук окуу куралдарын иштеп чыгуу, керектүү иш кагаздарынын бланкалары менен камсыз кылуу жана алардын туура толтурулушун көзөмөлдөө.

1.7.  Студенттердин практикаларынын сапатын жакшыртуу багытында окуу жайынын жана мекеме-өндүрүш жетекчилеринин биргелешкен семинар-кеңешмелерин уюштуруу, жыйынтыктоо конференцияларын убагында, талапка ылайык өтүлүшүн көзөмөлдөө.

1.8.  Билим берүү министрлиги, жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрү менен бирдикте педагогикалык багыттагы бүтүрүүчүлөр үчүн иш орундарын иликтөө, бөлүштүрүү комиссиясынын ишин катышуу.

1.9. ЖАМУнун педагогикалык  адистиктердеги бүтүрүүчүлөрүнүн жөнөтүлгөн мектепке барып иштешин көзөмөлдөө, аймактын жакынкы жылдарга адистерге болгон муктаждыгын аныктоо.

1.10. Бюджеттик негизде окуган бүтүрүүчүлөргө берилүүчү жолдомолордун даярдалышына, катталышына жана өз учурунда таркатылышына жетекчилик кылуу.

 

2. Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн ишин уюштуруу

2.1.  Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн иши ЖАМУнун окуу графигинин, тиешелүү жобо, көрсөтмөлөрдүн жана ректордун буйруктарынын негизинде уюштурулат.

2.2.  Бөлүмдүн кызматкерлеринин курамы жана эмгек акылары окуу проректорунун сунушу менен белгиленген тартипте ректор тарабынан бекитилет.

1993-2012-жылга чейин практика бөлүмүн Эрназаров Тажибай Нышанович жетектеген. 

2012-жылдын сентябрь айынан баштап “Өндүрүштүк практика” бөлүмүн Куваков Жеңишбек Мамадалиевич жетектейт. Бөлүмдүн инспектору болуп 2013-жылдын март айынан баштап Бабакулова Чинара Манасбековна иштейт.