AVN


  Социально-гуманитарные направления

 • Арынбаев Э.К.

  Болочок мугалимдерди окуучулардын жаңы маалыматтык технология каражаттарын пайдаланып маселе чыгаруу ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө даярдоо

  Бул статьяда болочок мугалимдерди окуучулардын жаңы маалыматтык технология каражаттарын пайдаланып маселе чыгаруу ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө даярдоо боюнча азыркы билим берүүнүн практикалык абалы жана айрым сунуштар каралды.

 • Аттокуров А.А.

  Методы преподавания c современной педагогической точки зрения

  Образование является важнейшим фактором, который влияет на общество. Джон Дьюи, известный прогрессивный педагог, считал что образование является одним из основных методов социального прогресса и реформ (Боуэн и Хобсон, 1974). Если мы хотим изменить общество, мы должны начать с образования. Если мы хотим построить устойчиво-развитое общество, следует включить образование в концепцию устойчивого развития. Профессор Майкл Сколос, занимающийся вопросами образования для устойчивого развития представляет концепцию устойчивого развития в виде пирамиды, в основе которой лежит образование и которая выглядит следующим образом:

 • Биймурсаева Б.М.

  Методика использование логических задач в процессе обучении математики.

  Тесная связь математической логики с курсом элементарной математики.

 • Биймурсаева Б.М., Турдумамбетов Р.Т.

  Методологические компоненты содержания математического образования.

  Проблема совершенствования профессионально-предметной подготовки в педвузе в контексте формирования математико-методологических умений студентов.

 • Кадырова А.

  Математика сабагындагы логикалык тесттер

  Бул макалада математикалык жаңы терминдерди кийрүү, окуучулардын математикага болгон кызыгуусун арттыруу, логикалык ойлоосун өстүрүү, алган билимдерин системалаштырып жалпылоо максатында атайын логикалык көнүгүүлөрдү пайдалануу методикасы баяндалат.

 • Каримов А., Канетова Д.Э.

  Особенности проектирования рабочих программ дисциплин, на основе компетентностного подхода

  В работе рассмотрено методика разработки рабочих программ дисциплин на основе компетентностного подхода. Разработаны рекомендации по определению матрицы темы-модуля – дисциплины, обеспечивающие достижения и формирования компетенций, логически связанных компетентностью специалиста.

 • Попович Е.В.

  Системный подход к исследованиям социокультурных явлений

  Системный подход к исследованиям социокультурных явлений

 • Субанов Б.А.

  Экономист адистерин даярдоодогу маалыматтык жана коммуникативдик технологиялардын ролу

  Макалада маалыматтык жана коммуникативдик технологиялардын экономист адистерди окутуудагы ролу, окутуу багыттары жана ар кандай окуу программалары каралган.

 • Тагаев Д.А.

  Математика сабагын окутуу процессинде окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүү

  Бул макалада орто мектепте математиканы окутуу пооцессинде окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн айрым жолдору каралат.

 • Тойчубекова. Г.Ж.

  Студенттердин дүйнө тааным аракеттериндеги маселелер

  Бул макалада студенттердин дүйнө тааным аракеттериндеги окутуучулардын терең билимдүүлүгүнүн, жоопкерчиликтүүлүгүнүн жана чыгармачылдыгынын мааниси айтылат.Педагогикалык проблемаларды чечүүнүн жолдору сунушталат.

 • Токтомамбетова Ж.С.

  Кесиптик билим берүүдөгү компетенциялар

  Кесиптик билим берүүдөгү компетенциялар

 • Турдубаева К.Т.

  Математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун методикалык каражаттары

  Бул статьяда болочок математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун методикалык каражаттары анын кесиптик компетенттүүлүктү калыптандыруу этаптары менен шайкештикте аныкталаары каралды.

 • Абдыкалыкова Ч.К., Чоюнова А.Т.

  “Достор арасында” эскерме-баяндын жазылыш тарыхы.

  “Достор арасында” эскерме-баяндын жазылыш тарыхы” аттуу илимий макаланын башкы максаты – кыргыздын көрүнүктүү акын-жазуучулары: К. Маликов, К.Баялинов, С.Карачев, Ж. Бөкөнбаевдердин кыргыз адабияты жана маданиятындагы орду, адамдык бейнесин ар тараптуу ачып берүү болгон, автор акын-жазуучулар аркылуу алар жашаган доордун оош-кыйштарын кеңири талдоого алган

 • Калчакеев К. Б.

  "Манас" эпосунун варианттарындагы портреттик сыпаттамалар

  В статье «Портреты отождествления в вариантах эпоса «Манас » сходства, различия, общность, изображения портретной характеристики героев эпоса «Манас» во всех вариантах Сагынбая, Саякбая, Жусуп Мамая, Ш. Рысмендеева, А. Ташова, Султанова и Борубая анализирована разносторонне.

 • Кененсариев Т.

  “Өлкө биримдиги – мамлекеттин бекемдигинин өбөлгөсү”

  “Өлкө биримдиги – мамлекеттин бекемдигинин өбөлгөсү”

 • Назарбаева Б. С.

  Аксы окуясын чагылдыруудагы мезгилдүү басылмаларды изилдөө жана анализдөө.

  Саясий тарыхты жазууда Кыргызстандагы мезгилдүү басылмалардын ролу. 2002- жылдагы Аксы окуясын чагылдырууда жарыяланган макалаларды изилдөө жана анализдөөнүн негизинде тарыхый булак катары пайдалануу. Булак таануучулук багытта оппозициялык жана позициялык газеталарды салыштыруу.

 • Омаралиева З. И., Эгемназарова А. Ж.

  Физикалык демонстрациялык эксперимент жүргүзүүдө компьютердик технологияларды колдонуу методикасы

  Берилген статьяда физика сабагын өтүүдө компьютердик технологияларды пайдаланууну зарылчылдыгы көрсөтүлгөн. Ар кандай кыйынчылыктарына жараша толук жүргүзүлбөстөн айрым бөлүктөрү ой менен гана элестетилген - репрезентативдүү формада жүргүзүлүп келе жаткан физикалык эксперименттерди компьютердик технологияны пайдаланып аткаруунун айрым баяндамалары берилген.

 • Оморов А.

  Улуттун тилинде сакталган - улуттун тарыхы

  Кыргыз элинин тарыхы кыргыз илиминде такталууну талап кылган илимдердин бири, ал эми элдин тарыхы анын тилинде сакталат. Макалада кыргыз элинин тарыхынын тил бирдиктеринде сакталып калгандыгын М.Кашгаринин “Дивану лугати-т түрк” сөздүгүндөгү лексикалык жана синтаксистик бирдиктер аркылуу далилдөөгө аракет жасалды.

 • Сабиров К.А. Исаков Б.М.

  Ч.Айтматов тоталитардык режимдин күбөсү жана саясий режим дефинициясы

  Макалада тоталитардык режим доору Ч.Айтматовдун чыгармалары аркылуу берилгендиги, саясий режимдер жөнүндө сөз болот.

 • Сабиров К.А., Исаков Б.М.

  Октябрь революциясынан кийинки мезгилдеги кыргыздардын илимий-коомдук ан-сезиминин өнүгүүсү

  Макалада, революциядан кийинки кыргыздардын, ошондой эле азыркы этникалык Ооган кыргыздарынын илимий аң-сезиминин денгээли жана профессор Ш.М.Ниязалиевдин илимий-философиялык принциби жөнүндө айтылат.

 • Токтополотова А.К.

  «Манас» эпосундагы табийгый илимдердин берилиши.

  Бул макалада эпостогу ыр саптарын анализдөө менен табийгый илимдерди түшүндүрүп, азыркы илим менен салыштыруу. Ошондой эле ар бир илимий түшүнүктөрдү талкуулап, физикалык, астрономиялык чоңдуктардын жаралуу тарыхы менен байланыштырып, эпостогу жаралуу дооруна да аныктоого аракет жасалат.

 • Шерипбаев А.

  Жусуп Мамай менен С.Каралаевдин “Семетейлериндеги” троптун түрлөрү

  Көркөм чыгармада кандайдыр бир нерсени, көрүнүштү образдуу түрдө сыпаттап, боёктуу, эмоционалдуу корсөтүү үчүн тилдик көркөм каражаттар, тактап айтканда, троп жана анын түрлөрү пайдаланылат. Айрыкча, троп жана анын түрлөрү элдик эпостордо арбын кездешет. Биз макалабызда троптун жөнөкөй түрүнө кирген эпитет менен метафоранын кытайлык жазгыч манасчы Жусуп Мамай менен улуу манасчы С. Каралаевдин “Семетейлеринде” кандайча пайдаланылгандыгын салыштыруу максатын көздөдүк.

 • Эмилбекова Р.Ю.

  Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата кыргыз киносундагы Айтматовдук доор жана адамгерчилик менен боорукерлитин эталону Чыңгыз тууралуу

  Бул макала залкар жазуучубуздун чыгармаларына жан киргизе кино тартып жүргөн таланттуу режиссерлор Б. Шамшиев, Б. Карагуловдун кино тартуудагы кыйынчылыктары жана эскертүүлөрү камтылган. Ева Хофтан «Кыргызское чудо» деп баа берген.

 • Уметов С.С., Акунжанов Э.А.

  Влияние и роль некоммерческих организаций на социально – экономическое развитие

  В данной статье рассмотрено ряд вопросов, касающихся понятий не коммерческих организаций, развитию некоммерческих организаций, трудовых ресурсов, занятости населения в НПО, уровень занятости сельской и городской местности в НПО. В настоящий кризисный период особенно остро проявляется влияние НКО на социальную обстановку в стране, так как некоммерческие организации более эффективно и быстро реагируют на нужды населения. по общему мнению, самая результативная борьба с безработицей - создание новых рабочих мест.

 • Айылчиева Д.Т.

  К проблеме устойчивости, воспроизводимости и моделируемости фразеологического знака (дихотомии «инвариант - вариант» и «константы - переменные» в провербиальном пространстве языка)

  Языковые аспекты пословично-поговорочных изречений-объект лингвопаремиологии. Лингвистика пословиц, поговорок, загадок и других видов паремий была предметом изучения целого ряда киргизских языковедов (А.И. Лисс, К.З. Зулпукаров, С. Ибрагимов, А.Т. Дунганаев, Т.И. Баястанова, А. Абдулатов, С.Б. Эргешева, А. Омуралиева, Е.Н. и др.). Единство константности/переменности и инвариантности/ вариантности является основополагающим междисциплинарным принципом, позволяющим объективно раскрыть сущность исследуемого объекта, всесторонне установить взаимосвязь и взаимодействие составляющих объекта в иерархически организованном содержании и отделить главное от второстепенного, существенное от малозначимого, устойчивое от меняющегося, стабильное от временного, общего от частного.

 • Бекмуратова А.К., Алимаматова Д.

  Концепт и фрейм как объекты когнитивно - языковедческого рассмотрения

  В статье дается подробный анализ содержанию и пониманию учеными термина «концепт» и его взаимоотношению с понятием «фрейм», определяется фреймовое строение концепта «конь,/ат» в когнитивно-языковой картине мира носителей русского и киргизского языков. Ключевые слова и фразы: концепт, реконструкция концепта, фрейм, ментально- языковой слой, структура знания этноса.

 • Жакыпбаева Б.А., Атажанова Н.А.

  Эмоционально-экспрессивные ресурсы фонетики русского языка

  Изучение эмоциональной фонетики является важным, несомненно, в первую очередь для лингвистики. Ведь это особая подсистема со своими законами, которые, порой, опровергают и ставят с ног на голову постулаты "нормальной" фонетики. Исследования в области эмоциональной фонетики могут принести свою пользу во всех областях нашей жизни. Эмоционально-экспрессивные средства активно используются актерами в театрах. Знание эмоциональной фонетики важно, к примеру, и для медицины для изучения психического состояния человека. В связи с этим подобные исследования представляются нам полезными не только с лингвистической точки зрения.

 • Жусупова А.А.

  Паремиологические трансформации пословиц как форма языковой игры

  Имитация как принцип языковой игры моделирует ассоциативный контекст, в котором слово воспринимается: а) как намеренно воспроизведенная речевая ошибка, тиражирование которой служит целям подчеркивания экспрессивного эффекта, связанного с отклонением от нормы и осознанием «аномальных» параметров такого отклонения; б) как сигнал пародирования какого-либо явления, в том числе стиля и манеры речи; в) как окказиональная реализация языковой схемы, служащей для образования лексических единиц однотипной структуры и семантики, или имитация структурных и семантических особенностей конкретного узуального слова «образца».

 • Жусупова А.А.

  Антипословицы и причины их возникновения

  Пословицы народов мира имеют много общего, но наряду с этим существуют и специфические особенности, характеризующие колорит самобытной культуры определенного народа, его многовековую историю. В пословицах заключен глубинный смысл и народная мудрость, уходящая своими корнями в далекое прошлое. В них мы можем увидеть культуру, традиции и историю народа, познать, что такое добро и зло, почувствовать, каким прекрасным средством для воспитания в человеке нравственности, культуры, духовности являются эти кладези мудрости. Ценность пословично-поговорочных единиц заключается в краткости изложения и емкости передаваемого смысла.

 • Калмуратова Г.А.

  Интегрированные уроки при обучении русскому языку (Из опыта работы)

  Автор описывает интегрированные уроки как одну из эффективных форм проведения уроков развития речи в кыргызской школе. Работа имеет большое практическое значение. Материалы данной работы можно использовать при обучении русскому языку в кыргызской школе, а также при усвоении теоретических вопросов урока по методике преподавания русского языка.

 • Карымбаева К.Е., Жакыпбаева Б.А.

  Совершенствование речевой деятельности учащихся при употреблении многозначных слов

  Целью обучения развития речи является совершенствование у учеников основных видов речевой деятельности. Обучение речи можно представить в виде двух взаимосвязанных направлений: совершенствование собственно речевой деятельности (говорения, письма, слушания, чтения); формирование отдельных речевых умений, создающих базу для обогащения речевой деятельности. Формирование каждого из названных умений требует определенных упражнений, условий их выполнения, теоретических сведений.

 • Карымбаева К.Е., Раманкулов Ш.М.

  Основополагающие принципы классификации речевых нарушений

  Основополагающим принципом классификации считать единицу языкового яруса, нормы образования, написания, функционирования которой нарушаются. Предлагаемая классификация ошибок имеет следующий вид: речевые ошибки на уровне слова, речевые ошибки на уровне словосочетания, речевые ошибки на уровне предложения, речевые ошибки на уровне текста.

 • Раманкулов Ш.М., Жакыпбаева Б.А.

  Совесть как ключевое понятие этической художественно-педагогической концепции Айтматова

  Анализ его творчества с педагогических позиций позволяет говорит о том, что все оно направлено на пробуждение человеке стремлении к чистой совести.Положительные герои произведений Ч.Айтматова отличаются благородством, величием духа, чистой совестью. Между тем писатель-педагог решительно осуждает бессовестность и безнравственность в поступках и действиях людей. Он писал, что главное назначение литературы чтобы оно способствовала сохранению совести в человеке.

 • Раманкулов Ш.М., Карымбаева К.Е.

  Философское осмысление темы детства в повести «Белый пароход»

  В творчестве Ч.Айтматова тема детства звучит практически постоянно на всех этапах художественного развития, все более углубляясь и расширяясь, складываясь в философию детства. Ч. Айтматов в повести «Белый пароход» поднял и показал актуальнейшее и социально-нравственные проблемы современности, совместившееся с проблемой детства. Повесть написанная 40 лет назад актуальна и сегодня: пренебрежение к опыту прошлого, чревато безответственностью перед потомками, перед будущим. Айтматов создал повесть главным содержанием которой стало судьба подростка. Писатель увидел и показал плодотворную преемственность поколений как залог сохранения национально-исторической стабильности.

 • Сулейманова Т.А., Тойчуева В.М.

  Методические возможности интернет-ресурсов и приемы работы с ними на уроке литературы

  На современном этапе привить любовь к чтению художественных произведений тяжело. Учитель литературы использует различные методы, чтобы заинтересовать учащихся. Одним из них является применение на уроке литературы ресурсов Интернета. Интернет-ресурсы дают большие возможности использования иллюстративного материала, находящегося на различных серверах. Они станут гораздо шире, если учитель не только будет демонстрировать их учащимся, но и привлечёт школьников к работе с этими ресурсами на уроке.

 • Сулейманова Т.А., Тойчуева В.М

  Роль языка прозы В.М.Шукшина в русской художественной литературе

  Язык произведений В.М.Шукшина занимает особое место в языке русской художественной литературы. В прозе Шукшина получили реализацию языковые традиции русской литературы. Преобладание народно-разговорной речи свидетельствует об освоении писателем традиций языка художественной литературы, уходящей в глубь веков. В шукшинской прозе сосуществуют различные речевые пласты: разговорные и книжные сферы языка, просторечие, жаргоны, диалектный язык, устная и письменная речь, фольклорный язык, язык художественной литературы.

 • Ураимхалилова А., Аванова Ж., Мамбеткожоева А.

  Тригонометриялык теңдемелерди алгебралык жол менен чыгаруу

  Бул статьяда тригонометриялык теңдемелерди алгебралык жол менен чыгаруу усулу каралып, анда аны бирдей аргументтен көз каранды болгон бир аттуу функцияларды кармаган теңдемеге алып келип, ага түгөй кылып негизги тригонометриялык теңдештикти sin^2⁡〖x+cos^2⁡x 〗=1 колдонуу көрсөтүлгөн.