AVNАСПИРАНТУРА – 2023

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 26.09.2023 №5128/1 буйругунун негизинде Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети 1-октябрдан 15-ноябрга чейин аспирантурага күндүзгү окуу формасында кабыл алууну

 

ЖАРЫЯЛАЙТ!

АСПИРАНТУРА – 2023

Адистиктин шифри

Билим берүү багытынын аталышы

1

01.00.00

Физика-математикалык илимдер


ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

01.01.02

Дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдуу башкаруу

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление

 

01.01.04

Геометрия жана топология

Геометрия и топология

2

02.00.00

Химиялык илимдер

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

02.00.01

Органикалык эмес химия

Неорганическая химия

 

02.00.03

Органикалык химия

Органическая химия

3

03.00.00

Биологиялык илимдер

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

03.02.08

Экология (тармактар боюнча)

Экология (по отрослям)

 

03.02.13

Топурак таануу

Почвоведение

4

05.00.00

Техникалык илимдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

05.02.18

Механизмдердин жана машиналардын теориясы

Теория механизмов и машин

 

05.03.06

Ширетүү өндүрүшүнүн машиналары жана технологиялары

Технологии и машины сварочного производства

 

05.05.06

Тоо машиналары

Горные машины

 

05.14.01

Энергетикалык системалар жана комплекстер
Энергетические системы и комплексы

 

05.14.02

Электр станциялары жана электроэнергетикалык системалар

Электрические станции и электроэнергетические системы

 

05.14.04

Өнөр жай жылуулук энергетикасы

Промышленная теплоэнергетика

5

06.00.00

Айыл чарба илимдери

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

 

06.01.09

Өсүмдүк өстүрүүчүлүк

Растениеводство

 

06.03.00

Токой чарбасы

Лесное хозяйство

 

06.03.02

Токой таануу, токойчулук, токой жайгаштыруу жана токой таксациясы

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация

 

06.03.03

Агротокой мелиорациясы, коргоочу токой өстүрүү, калктуу пункттарды жашылдандыруу, токой өрттөрү жана аларга  каршы күрөшүү

Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними

6

07.00.00

Тарых илимдери

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

07.00.07

Этнография, этнология жана антропология

Этнография, этнология и антропология

7

08.00.00

Экономикалык илимдер

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

08.00.05

Тармактык экономика (экономика, тармактарды, ишканаларды, комплекстерди уюштуруу жана башкаруу)
Отраслевая экономика (экономика, организация и управление отраслями, предприятиями, комплексами)

 

08.00.10

Каржы, акчанын айлануусу жана насыя

Финансы, денежное обращение и кредит

 

08.00.12

Бухгалтердик эсеп, статистика

Бухгалтерский учет, статистика

8

09.00.00

Философиялык илимдер

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

 

09.00.03

Философиянын тарыхы

История философии

 

09.00.11

Социалдык философия

Социальная философия

9

10.00.00

Филологиялык илимдер

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

10.01.01

Кыргыз адабияты

Кыргызская литература

 

10.01.09

Фольклористика

Фольклористика

 

10.02.01

Кыргыз тили

Кыргызский язык

 

10.02.06

Тюрк тилдери

Тюркские языки

 

10.02.19

Тилдин теориясы

Теория языка

 

10.02.20

Салыштырма-тарыхый, типологиялык жана тектештирме тил илимдери

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

10

12.00.00

Юридикалык илимдер

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

12.00.01

Мамлекеттин, укуктун тарыхы жана теориясы; мамлекеттин укуктук окууларынын тарыхы.
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

 

12.00.02

Конституциялык укук; муниципалдык укук

Конституционное право; муниципальное право

 

12.00.11

Сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуруу

Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности

 

12.00.14

Административдик укук, каржы укугу, маалымат укугу

Административное право, финансовое право, информационное право

11

13.00.00

Педагогикалык илимдер

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

13.00.01

Жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы

Общая педагогика, история педагогики и образования

 

13.00.02

Окутууну жана тарбиялоонун теориясы жана усулу (билим берүүнүн деңгээли жана тармагы боюнча)

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

 

13.00.08

Кесиптик билим берүүнүн теориясы жана усулу

Теория и методика профессионального образования

12

16.00.00

Ветеринардык илимдер

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

 

06.02.01

Ооруулардын диагностикасы жана жаныбарлардын терапиясы, патология, онкология жана жаныбарлардын морфологиясы

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных

13

23.00.00

Саясий илимдер

ПОЛИТОЛОГИЯ

 

23.00.02

Саясий институттар, процесстер жана технологиялар

Политические институты, процессы и технологии

 

23.00.04

Глобалдык жана регионалдык  өнүгүүдөгү  эл аралык мамилелердин саясий көйгөйлөрү

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития

14

25.00.00

Жер жөнүндөгү илимдер

НАУКА О ЗЕМЛЕ

 

25.00.20

Геомеханика, тоо тектерин жардыруу талкалоо, рудникалык аэрогазодинамика жана тоо-кен жылуулук физикасы

Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика

 

25.00.22

Геотехнология (жер астындагы, ачык түрдө жана курулуштук)

Геотехнология (подземная, открытая и строительная)

 

25.00.36

Геоэкология (тармактар боюнча)

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

 

PhD -2023

Адистиктин шифри

Билим берүү багытынын аталышы

1

550300

Филологиялык билим берүү (философия доктору (PhD) тармактар боюнча доктор)

Филологическое образование (доктор философии (PhD) / доктора по профилю)

2

710100

Информатика жана эсептөө техникасы (философия доктору (PhD) тармактар боюнча доктор)

Информатика и вычислительная техника (доктор философии (PhD) / доктора по профилю)

 

 

 

 

Талап кылынуучу документтер:

 • Ректордун наамына арыз;
 • Паспортунун көчүрмөсү;
 • Кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракча;
 • Жогорку окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндөгү дипломдун көчүрмөсү;
 • Иштеген жеринен мүнөздөмө;
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • Илимий жетекчинин макулдук каты;
 • 3х4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
 • Кафедранын жыйынынан протоколдун көчүрмөсү;
 • Жарыяланган илимий иштеринин жана ойлоп табууларынын тизмеси (эгер бар болсо)
 • Реферат

 

20-октябрдан баштап экзамендер башталат.