Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


РЕЙТИНГ 2020

Б. Осмонова атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессор-окутуучулук курамынын илимий изилдөө иштеринин рейтингдик баалоо таблицасы

 

Педагогика маалымат технологиялар факультети

 

к

 

Ф.А.А.

 

Окумуштуу-лук даражасы, наамы

Рейтингдик баалоо багыттары

 

Жалпы

балл

1

2

3

4

5

6

7

8

 

а

б

а

б

в

а

б

в

г

а

б

в

г

а

б

в

г

а

а

б

а

б

в

 

Информатика жана ОМТ кафедрасы

1.

Усенов К.Ж.

т.и.д., проф.

 

 

 

 

5

 

46

 

 

8

8

10

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

197

2.

Асилова З.А.

т.и.к., доцент

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3.

Маматова Г.Т.

т.и.к.

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

63

4.

Осмонова Н.Т.

т.и.к.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5.

Торогулова Р.А.

улук окутуучу

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Жалпы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278

Жогорку математика жана МОТ

1.

Алыбаев К.С.

ф-м.и.д., проф.

 

 

 

 

 

 

10

3

 

10

16

25

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

184

 

Жалпы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Ш. Ниязалиев ат. гуманитардык жана философия кафедрасы

1.

Токтогулова Г.

ф.и.к., доц.

 

 

 

 

 

 

15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

51

2.

Мурзалиев М.А.

окутуучу

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

30

 

Жалпы:

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Тарых кафедрасы

1.

Авазов Э.А.

тар.и.к., доц.

 

 

 

 

 

 

19

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

52

2.

Айдаркулов К.

тар.и.к., доц.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

13

3.

Сулайманов Э.

тар.и.к., доц.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

13

4.

Халматов К.А.

тар.и.к., доц.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

14

5.

Умарова М.К.

окутуучу

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

13

 

Жалпы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы

1.

Сакиева С.С.

п.и.д., проф.

 

 

 

 

5

 

15

6

 

8

8

2

 

 

 

 

 

30

3

 

 

 

 

77

2.

Ураимов К.М.

п.и.к., доц.

 

 

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

8